Via Marktplaats wist ik dezer dagen de hand te leggen op 2 dozen met boeken uit de nalatenschap van de journalist en columnist J.L. Heldring. Heldring was tussen 1953-2012 columnist bij de NRC. Vanaf 1960 schreef hij de wekelijkse column Dezer Dagen.

Ik maakte een klein sprongetje toen mij bleek dat de aangeboden boeken afkomstig bleken uit deze bijzondere boekennalatenschap. Een deel van de boeken vindt zijn weg naar mijn privécollectie, de rest zal ik aanbieden via mijn antiquariaat. Heldring schreef zijn naam niet in zijn boeken, een enkele uitzondering daargelaten. Wel maakte hij met potlood hier en daar aantekeningen, onderstreepte hij iets of voegde een relevant krantenknipsel in.

In hoeverre de collectie die ik heb ontvangen representatief is voor de bibliotheek van Heldring als geheel weet ik uiteraard niet. Toch lijkt het me goed de collectie hier te beschrijven, voordat hij uiteenvalt. Dat draagt dan een beetje bij aan het historisch beeld dat we van Heldring kunnen vastleggen.

Tevens fungeert dit artikel bij verkoop van een boek uit de collectie (ingeval zijn naam in het boek ontbreekt) als verantwoording voor de aanbeveling dat het boek afkomstig is uit Heldrings bibliotheek. • Prof. dr. I.J. Brugmans: Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw. Fibula-van Dishoeck, Bussum, 1970.
  Onderstrepingen en notities in potlood.
 • Ernst Cassirer: The myth of the state. Doubleday, New York, 1955.
  Met notities en onderstrepingen in potlood. Dit exemplaar, inmiddels verkocht, vond zijn weg naar een artikel in de Groene Amsterdammer.
 • F.M. Dostojewski: Aantekeningen uit het ondergrondse. Van Oorschot, Amsterdam, 1963.
  Op cover geschreven ‘p. 45’.
 • Dr. P. Geyl: Kernproblemen van onze geschiedenis. Opstellen en voordrachten 1925-1936. Oosthoek, Utrecht, 1937.
 • – : Eenheid en tweeheid in de Nederlanden. De Tijdstroom, Lochem, 1946.
 • – : Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel. Jacob van Campen, Amsterdam, 1946.
  Met onderstrepingen in potlood.
 • – : De patriottenbeweging 1780-1787. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1947.
  Met handgeschreven notities.
 • – : Tochten en toernooien. Oosthoek, Utrecht, 1950.
 • – : Reacties. Groen van Prinsterer, Fruin, Multatuli, Busken Huet, Ter Braak, Du Perron, Romein. Oosthoek, Utrecht, 1952.
 • – : Historicus in de tijd. W. de Haan, Utrecht, 1954.
 • – : Debates with historians. Wolters, Groningen/Djakarta, 1955.
 • – : Geschiedenis als medespeler. Aula, Utrecht, 1958.
  Met notities.
 • – : Studies en strijdschriften. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Wolters, Groningen, 1958.
 • – : Noord en Zuid; eenheid en tweeheid in de Lage Landen. Aula, Utrecht/Antwerpen, 1960.
  Met aantekeningen in balpen.
 • – : Geschiedenis van de Nederlandse stam. 6 delen. Wereldbibliotheek, Utrecht/Antwerpen, 1961.
  Met knipsels.
 • – : Huizinga als aanklager van zijn tijd. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, 1961.
  Met knipsel en aantekeningen.
 • – : Toynbee’s answer. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, 1961.
 • – : Figuren en problemen. 2 delen. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1964.
 • – : The revolt of the Netherlands 1555-1609. Ernest Benn, London, 1970.
 • – : Pennestrijd over staat en historie. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971.
 • – : Geyl en Vlaanderen; brieven en notities. 2 delen. De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen/Utrecht, 1973.
 • Dr. P. Geyl; A.J. Toynbee: Can we know the pattern of the past? Kroonder, Bussum, 1948.
 • J.F. Heijbroek e.a. (red.): Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Terra, Zutphen, 1985.
 • Will Herberg: Protestant-Catholic-Jew. An essay in American Religious sociology. Doubleday, New York, 1956.
  Handgeschreven naam: J.L. Heldring, Rotterdam. Onderstrepingen in potlood, ingelegde knipsels.
 • Paul d’Ivoi: Excentrieke reizen. Een onoverwinnelijk drietal. Naar het Fransch. Elsevier, Amsterdam, 1905.
 • Mr. A.A. de Jonge: Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen. Van Gorcum, Assen, 1968.
  Op schutblad: ‘Dezer dagen 9, 12 en 14 aug. ’68.’ Met onderstrepingen, notities en ingelegde knipsels.
 • J. de Kadt: Het fascisme en de nieuwe vrijheid. Van Oorschot, Amsterdam, 1946.
  Ex libris Library of the Netherlands Information Bureau. Notities en onderstrepingen van Heldring in potlood. Ingelegd krantenknipsel. J.L. Heldring werkte van 1949-1953 bij dit bureau, vanaf 1951 als directeur. In 1974 werd de organisatie opgeheven.
 • Dolph Kohnstamm: Briefwisseling tussen Max en Philip Kohnstamm 1938-1939; ‘Nog is er geen oorlog’. Vossiuspers Uva, Amsterdam 2001.
  Onderstrepingen.
 • Prof. dr. E.H. Kossmann: De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1976.
  Onderstrepingen, briefje met aantekening.
 • Dr. M. Kuitenbrouwer: Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme. Koloniën en buitenlandse politiek 1870-1902. De Bataafsche leeuw, Amsterdam, 1985.
  Handgeschreven: ‘Van M. Kuitenbrouwer, 3-12-’85’. Met diverse knipsels, onderstrepingen in potlood.
 • D.F.W. van Lennep: Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies. Athenaeum, Amsterdam, 1971.
 • S. Montag: Overpeinzingen. De Bezige Bij, Amsterdam, 1976.
 • Mr. H. van Riel: Geschiedenis van het Nederlandse Liberalisme in de 19e eeuw. Van Gorcum, Assen, 1982.
  Onderstrepingen in potlood, een enkele opmerking in marge, krantenknipsel met recensie.
 • N.C.F. van Sas: Onze natuurlijkste bondgenoot. Nederland, Engeland en Europa, 1813-1831. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1985.
  Met handgeschreven aanbiedingsbriefje van Van Sas aan Heldring. Onderstrepingen en notities in potlood.
 • Dr. G. Schamelhout: De volkeren van Europa en de strijd der nationaliteiten. Twee delen. Nederlandsche bibliotheek, Amsterdam, 1925.
 • Dr. H.J. Scheffer: November 1918; journaal van een revolutie die niet doorging. Arbeiderspers, Amsterdam, 1968.
  Onderstrepingen in potlood.
 • Dr. J.W. Schulte Nordholt: Een tuin in het water; Reizen in Engeland. Het Wereldvenster, Baarn, 1960.
 • Mr. A. Sillem: Dirk van Hogendorp 1761-1822) naar grotendeels onuitgegeven bronnen bewerkt. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1890.
  Paraaf JH.
 • Frank Thistlethwaite: The great experiment. An introduction to the history of the American people. University Press, Cambridge, 1955.
  Met knipsel, onderstrepingen in potlood.
 • Joris J.C. Voorhoeve: Peace, profits and principles. A study of Dutch foreign policy. Martinus Nijhoff, leiden, 1985.
  Gebonden uitgave, handgeschreven opdracht van J.C.C. Voorhoeve aan J.L. Heldring.
 • Wim Zaal: De Nederlandse fascisten. Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1973.
  Met handgeschreven notities in potlood.

Het is duidelijk, dat mij vooral een flinke collectie boeken van Pieter Geyl ten deel is gevallen, de historicus die bekend werd om zijn groot-Nederlandse kijk op de geschiedenis van onze streken. Verder overwegend politieke geschiedenis, boeken die hij, blijkens de aantekeningen en knipsels, duidelijk gebruikte als werkmateriaal.

Een deel van de boeken is te koop in Antiquariaat Fasol.

Ga naar: Ontdekking van een brief van Bomans

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.