© Copyright fasol.nl. Alle rechten voorbehouden. 

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (fasol.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij P.W.H. Fasol of bij de auteur die bij het betreffende artikel staat vermeld.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door fasol.nl.

Fasol.nl beheert de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. We stellen het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Door derden gemaakt beeldmateriaal dat op Fasol.nl is gebruikt is vrij van rechten (creative commons, publiek domein, etc.), tenzij anders aangegeven. Wij hebben alles in het werk gesteld om rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal te achterhalen. Wie niettemin meent rechten te bezitten van op deze website getoond materiaal, gelieve zich te wenden tot de uitgever. Dat kan via de contactpagina.

Ga naar: Antiquariaat Fasol