Om onze maatschappij financieel draaiende te houden, is belastingheffing noodzakelijk. Zo houdt de belastingbetaler de overheid in stand, die zorgt voor een stelsel van sociale voorzieningen, voor ordehandhaving, infrastructuur, onderwijs, enzovoort. Dat dit noodzakelijk is staat niet ter discussie.

Rondom de belastingheffing is in Nederland een wirwar van fiscale wetten en plichten en een ondoordringbaar woud van regels ontstaan. Het Nederlandse belastingstelsel één van de ingewikkeldste ter wereld is geworden. Het principe ‘iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen’ is in fiscaal opzicht volkomen onhaalbaar geworden.

Deze situatie is ontstaan door de specifieke aard van ons belastingstelsel, die het mogelijk maakt dat burgers slimme trucs bedenken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Deze mazen in de wet worden weer door nieuwe regels dichtgetimmerd. De verschuiving van belastingheffing van centrale overheid naar lokale overheden maakt de situatie er niet overzichtelijker op. Bovendien is controle op doelmatigheid van de bestedingen op dit niveau veel gebrekkiger.

Een andere complicerende factor is de grote macht van de Belastingdienst ten opzichte van de burger. Deze macht kan diep ingrijpen in het persoonlijk leven van de burger en kan bij misbruik ook veel persoonlijk leed veroorzaken. Als gevolg van deze situatie is de ‘belastingmoraal’ verslechterd. Er is op deze manier een vicieuze cirkel ontstaan.Een volgende zorgwekkende ontwikkeling is de steeds hoger wordende lokale belastingdruk. De laatste jaren zagen we een stijging van de lokale lasten. Hierdoor wordt het koopkrachtbeleid van het Rijk grotendeels teniet gedaan, waardoor de gemeentelijke heffingen des te harder aankomen bij de burger. De overheid meent dat de burger meer betrokken zal raken bij het lokale bestuur, als die zelf het benodigde belastinggeld bij u weghalen. Hierdoor zou de gemeente doelmatiger gaan werken. Maar deze redenering gaat niet op, zo bleek al in Engeland, waar men de gehate ‘Poll Tax’ invoerde. De betrokkenheid van de burgers is natuurlijk niet afhankelijk van de grootte van de belastingaanslag, maar wel van de kwaliteit van de dienstverlening. Maar van meer kwaliteit is meestal niets te merken.

Bij de lokale belastingheffing schort het behalve aan coördinatie met het landelijk koopkrachtbeleid en aan inzichtelijkheid van de heffingen, ook aan coördinatie met de gemeenten onderling. De belastingtarieven verschillen onderling buitengewoon sterk tussen de gemeenten. Nog daargelaten dat de gemeentelijke politieke controle veelal van een lager kwalitatief gehalte is dan landelijk.

Als gevolg van dit ingewikkelde belastingstelsel is het voor de leek vrijwel onmogelijk om zeker te weten of hij alle bestaande mogelijkheden gebruikt om de eigen belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Met andere woorden: de gemiddelde Nederlander weet niet met zekerheid of hij niet teveel belasting betaalt.

In de hier beschreven situatie is een belangenbehartiger voor de belastingbetaler op zijn plaats. De NEDERLANDSE Vereniging van BELASTINGBETALERS wil de kennisachterstand van de burgers wegwerken. Behalve middels ons ledenmagazine de ‘Belastingbetaler’, waarin u op de hoogte gehouden wordt van de fiscale actualiteit, biedt de vereniging een telefonische helpdesk aan haar leden aan. Een team van fiscalisten beantwoordt middels deze helpdesk dagelijks, gratis, talloze algemene fiscale vragen. Ook dit jaar staat deze telefonische helpdesk tevens open voor u, die deze Belasting Adviesgids heeft gekocht.

De Belasting Adviesgids onderscheidt zich door overzichtelijkheid en gebruikersvriendelijkheid, door zijn unieke opzet: alle informatie overzichtelijk per onderwerp gerangschikt. Thematisch gerangschikt in hoofdstukken wordt uw belastingsituatie overzichtelijk gemaakt, en via de geleide aangifte-instructie wordt uw aangifte een eenvoudiger klus.

Daarnaast kan de vereniging haar leden hulp bieden bij het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen onjuiste aanslagen, door technische ondersteuning of het voeren van de gehele procedure. Ook belastingplanning is een dienst die de vereniging aan haar leden aanbiedt. Hierbij is te denken aan het optimaliseren van pensioenrechten, vermogensbelegging, minimalisering van successierechten, etc. De NVB biedt u dus een compleet pakket aan fiscale dienstverlening aan.

Als u nog geen lid was, geef u dan op middels de bon in deze Belasting Adviesgids. Door lid te worden helpt u zichzelf op drie manieren: er ontstaat druk voor lagere belastingen en minder rechtsongelijkheid; u ontvangt elke twee maanden ‘de Belastingbetaler’; u wordt de weg gewezen door het doolhof van belastingregels, zodat u geen cent teveel belasting betaalt. Ook met het oog op de toekomst! Het nieuwe belastingstelsel van de 21e eeuw komt eraan, en de wij zullen deze ontwikkelingen uiteraard kritisch blijven volgen.

Dit artikel schreef ik als voorwoord voor de Belastingadviesgids 1997 van de Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers.

 

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.