De voorzitter van de Raad van Toezicht, bij de officiële opening van de Rooyse Wissel op 26 januari 2000.

 

Zeer geachte heer Minister,

Dames en heren. 

Mijn voorzittersjaren bij het verderop in Venray gelegen groot psychiatrisch ziekenhuis (het Vincent van Gogh Insti­tuut) zijn uiter­mate enerve­rend geweest. Aller­eerst droeg het ministerie van WVC een aantal jaren geleden ons op de ont­vlech­ting tot stand te brengen van zwak­zinni­genzorg en psychi­a­trie, dan volgde in novem­ber 1993 het hier met staats­secre­taris Simons gesloten conve­nant voor institutionele deconcen­tratie en zorg­verande­ring. Daarna kwam de drive tot bestuur­lijke slag­vaar­dig­heid, de regiona­lise­ring van zorg op GGZ basis en tenslot­te, zij het vanuit de zijlijn, een inspan­nings­ver­plich­ting rond de vorming van een Forensisch Psychia­trische Kliniek in Venray.

Convenant met staatssecretaris Simons

Deze inspanningsverplichting lag voor de hand. Het met Hans Simons gesloten convenant voorzag immers in vele aspecten van zorgvernieuwing, maar hield per saldo voor de stad Venray ook daling in van arbeidsplaatsen. Toen de gemeen­te, de provincie, het departement en ondergetekende in de zomer van 1995 de gelegenheid kregen zich te buigen over de van rijkswe­ge ge­wenste TBS-capaci­teit, is met ijver gewerkt de meerwaarde te verzil­veren, die zou ontstaan met de komst van het nieuwe insti­tuut. Deze meerwaarde betrof enerzijds het tot stand komen van nieuwe arbeidsplaatsen en anderzijds cir­cuit­vor­ming in expertise tussen beide genoemde instituten, alsook -waar moge­lijk- een facilitaire samenwer­king.

Na verkennend overleg, ontstond een ware stroomversnelling in het voor­jaar van 1997. Intensief overleg over de doorstart van het project, afspraken rond een concreet Plan van Aanpak, vast­stelling van de bestuurlijke structuur en fixatie op de taak­stelling om voor 31 december 1999 een gebruiksgerede kliniek te hebben voor een als maximaal omschreven budget, heeft bij alle participan­ten het nodige elan teweeg gebracht. En binnen een convenanten­overleg met het departement werden activiteiten solide gecoördineerd.

Particuliere status

Ik releveer hier ook even ons z.g. Eindhoven-overleg. De Raad van Toezicht sprak daar met de Dienst Justitiele Instellin­gen over de particulie­re status van onze kliniek. Want in een wereld, waarin het Openbaar Ministerie maatregelen vordert en de rechter oordeelt over de duur van een terbeschik­kingstel­ling, blijft de minis­ter uiteindelijk degene die beslist over plaat­sing en tenuit­voer­legging. Wij, dat is het departement en de be­heer­ders van deze kliniek, hebben ons gebo­gen over de werk­baar­heid van de parti­culiere signatuur binnen deze over­heids­taak. Wij zijn daar goed uitgeko­men. Ook voor de benoe­ming van directieleden in deze organi­satie (en wij begrij­pen allen dat juist daar een goed spoor gevolgd moet worden), wordt uitge­gaan van het feit dat het bestuurlijk compe­tentie­model en de aanstel­ling tot stand moeten komen ten genoe­gen van de minis­ter.

Ik sprak u reeds over de beoogde samenwerking met het Vincent van Gogh Instituut. Ik noem die samenwerking nog eens omdat die organisatie ook een Forensisch Psychiatrische Afdeling heeft. Het centraal beoordelen van onze TBS vanuit de lengte van de tenuitvoerlegging van terbeschik­kingstel­lingen en het daarbij beogen van een minimale recidive, maakt het formu­leren van nadere randvoorwaarden rond het plaatsingsbe­leid elders in een FPA-cir­cuit moge­lijker­wijze wenselijk. Ontwikke­lingen dienen er voorshands nauwgezet te worden gevolgd.

Dank

Ik sluit deze beschouwing niet af zonder nog iets te zeggen over het verloop van de bouwperiode van de kliniek. Vanuit een lastige situatie heeft de heer Buyser, als voorzitter a.i. van de Raad van Bestuur, de touwtjes in handen gekregen. De kli­niek staat er nu. De door het ministe­rie gewenste opleverings­tijd werd niet over­schre­den. Budgetair zijn er evenmin verras­singen te con­state­ren. De implementatie­fase is nog niet afge­rond, maar wel in gang gezet. Het estafettes­tokje wordt nu over gegeven aan een ander. Ik spreek namens de Raad van Toezicht uit dat we Buyser erkentelijk zijn. Hem en al degenen die samen met hem de klus geklaard hebben. Deze dank wordt ook uitge­sproken in de rich­ting van de minis­ter, het gouverne­ment en de gemeen­te, waarmee de samen­wer­king allerwegen perfect te noemen was.

Toine de Beer algemeen directeur

Voor de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur is de procedure inmiddels doorlopen. Met genoegen deel ik u mede dat de Raad van Toezicht heeft benoemd tot algemeen directeur van deze kliniek de heer Toine de Beer, thans nog algemeen directeur van de Justitiële Jeugdinrichting “Harre­veld” te Harreveld. De be­stuurswissel zal formeel worden ge­ffec­tueerd per aanstel­lingsdatum 1 mei, of zoveel eerder als we mogelijk­heden van de nieuwe topman kunnen benutten. Samen met de directeur Behandeling en Zorg, zal hij leiding geven aan deze nieuwe organisatie.

Daarmee zijn we gekomen aan onze eigenlijke taak. De werking van een modern presta­tiegericht Foren­sisch Psychiatrisch Insti­tuut, gelegen in een gebied waar zorg voor de mens een tradi­tie heeft van een eeuw. Er is veel werk te doen! Ik wens de nieuwe directie en al hun mede­werkers van ganser harte elan en succes toe bij dit onge­twij­feld enerverende en boeien­de werk.

 

Dit artikel is onderdeel van de in 2007 gepubliceerde bundel Late Haver.

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.