Op 20 juli 1994 maakte ik een overzicht van (al dan niet gepubliceerde) artikelen die ik tot dat moment had geschreven. Het meeste is op deze site te vinden.

A.GESCHIEDENIS EN MAATSCHAPPIJ

I.NEDERLAND

1.1Geschiedenis1. Staatshoofden in het Nederlands taalgebied.
Alle staatshoofden die in het Nederlands taalgebied geregeerd hebben. (ongedateerd)

1.2Betrekkingen met België

1. Bestuurder van het voertuig van de geest: de Nederlandse Taalunie.
Ontstaan en ontwikkeling van de Belgisch-Nederlandse samenwerking op taalkundig gebied en het functioneren van de Nederlandse Taalunie. (5 pag.)
(juni 1992).

2. Europese subsidiefondsen op het werkterrein van de Nederlandse Taal­unie.
In het kader van stage opgesteld rapport dat subsidiemogelijkheden inventa­riseert van Europese organisaties. (interne publikatie NTU, 58 pag.)
(juni 1993).

3. Europese subsidiefondsen en de Nederlandse Taalunie: sic itur ad astra?
Samenvatting van nr. 20. (gepubliceerd in ‘Publikatieblad van de NTU, nr. 29, september 1993)
(september 1993)

4. Het Nederlands in de instellingen van de Europese gemeenschap, door Werner Duthoy, tweede druk.
Redactie ten behoeve van algehele herziening en actualisering van de gegevens uit de eerste druk van deze publikatie. (gepubliceerd, Voorzetten 6, Nederlandse Taalunie)
(oktober 1993).

5. De toekomst van het Nederlands in de Europese Unie.
Redactie van de lezingen van het in oktober 1993 te Brussel gehouden gelijknamige congres. (in publikatie)
(juni 1994).

6. De Nederlands-Belgische betrekkingen en de Belgische staatshervormin­gen: het Nederlands taalgebied in het Europa der Regio’s.
Doctoraalscriptie.
(juli 1994).

1.3Buitenlandse politiek

1. De Japanse ereschuld-problematiek.
Rapport over de problematische Japans-Nederlandse betrek­kingen vanwege de zgn. Japanse ereschuld n.a.v. de Tweede Wereldoorlog. (4 pag.)
(februari 1992).

2. De olieboycot van Zuid-Afrika (1980).
Rapport over de Nederlandse discussie in 1980 over de wense­lijkheid van het instellen van een boycot tegen Zuid-Afrika. (5 pag.)
(februari 1992).

II.EUROPA

1.1Europese politiek

1. Europese integratie: welke toekomst voor Europa?
Commentaar op Thatcher’s visie op Europa ten aanzien van de keuze tussen eenwording van Europa of intergouverne­mentele samenwerking. (7 pag.)
(juni 1989).

2. Europese Veiligheid; Eurodispuut lezingen.
Congresbundel van de door het Eurodispuut georganiseerde lezingency­clus ‘Europese Veiligheid’, waarin onder andere opgeno­men de tekst van de acht gehouden lezingen. (gepubliceerd)
(november 1990).

3. Veranderingen in de Europese veiligheidsstructuren.
Werkstuk over de gewijzigde Europese Veiligheidssituatie en de positie van het Verdrag van Maastricht in de moge­lijke nieuwe struc­tuur. (16 pag.)
(april 1992).

4. Het taalsysteem van de Europese Unie.
Lezing gehouden op 31 januari 1994 voor de commissie cultuur en onderwijs van de Raadge­vende Interparlementaire Beneluxraad.
(januari 1994).

1.2Europese geschiedenis

1. Het Helgoland-Zanzibar verdrag of de MacKinnon overeen­komst.
Werkstuk over het verdrag tussen Groot-Brittannië en Duits­land van 1890 waarbij de eilanden Zanzibar en Helgoland tegen elkaar geruild werden. Dit in het licht van de koloniale aspiraties van Groot-Brittan­nië en de meer Europese aspiraties van Duitsland. (6 pag.)
(oktober 1990).

2. Bescherming van nationale minderheden: de Volkenbond als model?
Studie naar het door de Volkenbond gehanteerde systeem van minderher­denbe­scherming en de toepasbaarheid van dit systeem op de huidige situatie. (14 pag.)
(januari 1993).

3. Minderhedenbescherming onder de Volkenbond.
Bewerking van nr. 18. (gepubliceerd in ‘Politeia, Ledenblad van CDJA Provincie Utrecht’, nr. ?)
(februari 1993?).

1.3Duitsland

1. Het grote heimwee.
Recensie van documentaire over de Duitse en Poolse Hei­matver­triebenen na de Tweede Wereldoorlog. (4 pag.)
(februari 1992).

2. Portraits of Power: Hitler.
Recensie van een documentaire over Adolf Hitler. (3 pag.)
(februari 1992).

1.4Oost-Europa

1. Drie scenario’s over de toekomst van Polen.
Studie in het kader van de ontstane situatie in Midden- en Oost-Europa (6 pag.)
(mei 1992).

2. Roemenië; een onderzoeksrapport.
Rapport van de Provinciale Buitenland werkgroep Utrecht over de situatie in Roemenië. (gepubliceerd in beperkte oplage.)
(juli 1992)

3. PBW-Rapport: Roemenië.
Samenvatting van het nr. 16. (gepubli­ceerd in ‘Politeia, Leden­blad van CDJA Provincie Utrecht’, nr. 1.)
(oktober 1992)

III.LANDEN BUITEN EUROPA

1.1Amerika

1. Liberalisering van Argentinië antwoord op regionalisering van de wereld?
Liberaliseringsmaatregelen van president Menem in het licht van de tripo­laire wereldeconomie en de tegengestel­de ordeningsprincipes staat en markt. (4 pag.)
(december 1991).

2. The perfect gentleman from Texas: profiel van James Baker.
De bezigheden van James Baker in de periode 11 maart tot 12 juni 1992. Rapport in het kader Practicum Politieke Analyse. (4 pag.)
(juni 1992).

1.2Afrika

1. De onafhankelijkheid van Congo; historisch overzicht in drie fasen.
Werkstuk over het dekolonisatieproces van Belgisch-Congo. (5 pag.)
(februari 1992).

1.3Azië en Oceanië

1. Nieuw-Caledonië.
De problematiek van de Kanaken op het Franse overzeese gebiedsdeel Nieuw-Caledonië. (gepubliceerd in: ‘Politeia, Ledenblad van CDJA Provincie Utrecht’, nr. ?)
(april 1993?).

IV.WERELDPOLITIEK

1. Schematisch overzicht van internationale organisaties.
Alle landen van de wereld en de internationale organisaties waar zij lid van zijn.
(ongedateerd)

V.POLITICOLOGIE

1. Redenen voor versterking en verzwakking van samenlevingen.
Evolutie van samenlevingen in sociologische en histori­sche context. (4 pag.)
(mei 1991).

2. Over de politieke effectiviteit van economische sancties.
Geschiedenis en praktijk van sancties in het internationa­le verkeer. (4 pag.)
(mei 1992).

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.