Nieuwjaarstoespraak in Het Gasthoês op 1 januari 1999. Enkele passages over de oproep te komen tot hogere inwoneraantallen.

 

Talent

Complimenten voor Anneke Vossen en Peter Speijken en hun tekstschrijver Ger Gubbels. Talent dat in Horst en de dor­pen overal zichtbaar blijft. Vroeger en nu. Met enig heimwee denk ik te­rug aan mijn eerste jaar hier als nieuwe burgemees­ter. Toen stonden hier op deze plek Doreske en Nadus. Een onverge­telijk stel. Wat is er sindsdien veel gebeurd. De tijd lijkt vleugels te hebben. Of zoals Jo Wijnen het gis­termor­gen in de krant zei: het jaar is blijkbaar uitgevonden om aan te geven dat de tijd steeds korter wordt.Relatief

Daardoor blijft alles relatief. Ook John Glenn ervaarde dat toen hij voor de tweede keer de ruimte in werd geschoten. Vanuit de Discovery keek hij neer op onze kleine wereldbol temidden van het grote heelal en zei: “het uitzicht is nog altijd even mooi”.

Peper

Zou minister Peper dat ook denken, na zijn bezoek aan de regio. De minister is wel de Limburgse ruimte inge­scho­ten, maar kijkt nu in huiselijke kring aan de open haard mijmerend over zijn krant naar vrouw Neelie. Wat zou jij doen, lijkt hij te vra­gen. Zou hij weten dat Marc Veens hier woont, ’s werelds snelste zwemmer? Het zal maart of april worden, voordat we te horen krijgen hoe snel de heer minister is.

Prestaties

Ik noemde daar even Marc Veens. Horst heerst al over de wate­ren. Maar ook onze “gewone” vrij­wil­ligers zetten fantastische prestaties neer. De organi­satie van de Kasteelfeesten was in dit opzicht een voltreffer. En was het niet de harmonicaspeler van Rowwen Hèze die ons gisteren te middernacht op zender 1 het nieuwe jaar inspeelde? Met deze voorbeelden roem ik onze sporters, muzikanten en vrij­willi­gers. Zij geven profiel aan een vitaal en gezellig dorps­leven.

Zorgen

Toch is het feestgedruis van deze nieuwjaarsdag overschaduwd door het verdriet dat er in huishoudens heerst, wanneer hun ondernemingszin om varkenshouderijen tot een succes te maken, door regelgeving wordt beknot. Met veel inspanning blij­ven provincie en de betrokken gemeentebesturen streven naar oplos­singen op maat. En hoewel de zorgen niet weggepraat moeten worden, doe ik een beroep op mensen die goede banden hebben met de in nood verkerende bedrijven om waar mogelijk deze mensen tot steun te zijn. Ook de oogstscha­de ten gevolge van over­vloedige regenval hebben het agrarisch be­drijfsleven andermaal voor problemen gesteld. En de overlast aan de Ka­broek­ staat ons nog bij als de dag van gisteren.

2000

En met deze zorgelijke zaken, maar ook met al het positieve uit onze goede gemeente zijn we het jaar 2000 tot op 365 dagen na genaderd. Het houdt de gemoederen van veel mensen bezig. Sommigen kennen aan het ronde getal van 2000 een bijzondere betekenis toe. Knappe koppen breken zich het hoofd over de vraag of onze computers “de sprong” van 1999 naar 2000 zullen kunnen maken. We spreken vandaag af dat we er een jaar de tijd voor nemen. En we maken er een verrassend jaar van.

Inwonertal

Ook dit jaar is het inwonertal weinig veranderd. De groei blijft ingetogen. Nu had ik vorig jaar gevraagd of met name de jonge mensen, die nog enthousiast tegen het leven aankijken, eens zouden willen nadenken over de zin van hun bestaan. Zich eens achter de oren te krabben en te mijme­ren waar je het eigenlijk allemaal voor doet. Beste mensen. Er is enige res­pons geweest. Uit ons goede America werd mij bericht dat een echtpaar, dat vorig jaar hier aanwezig was, de hand aan de ploeg heeft geslagen en van twee schatten van kinderen de gelukkige grootouders zijn geworden. Dat helpt! Ook onze hangplek-jongelui hebben zich ingezet voor de goede zaak. Ik ontving van hen in augustus een kaart uit Kreta. Ja. U krijgt vanmorgen wel inzicht in de bergen corres­ponden­tie waardoor ik mij het hele jaar heenworstel. Uit Kreta dus. “Hallo”, schrij­ven ze, “hallo burgemeester van ons aller­aar­dig­ste dorp Horst. We promoten hier alle goede eigenschap­pen van de Horster gemeenschap.” Dan worden er een aantal eigen­schappen genoemd die getuigen van een vitale levensstijl en die weinig aan de verbeelding overlaten! “Ja, Horst is echt van nature ondernemend”, zo besluiten zij. Na hun terugkeer heb ik deze correspondentie met hen doorgeno­men. En als er al, na aftrek van overdrijvingen en dichterlij­ke ontboezemingen, al van een geboorte­golf sprake zou kunnen zijn, bleek al ras dat burgemeesters van gemeenten aan de Griekse wateren daarvan zouden profi­teren. Maar dank zij de in­spanningen van grootou­ders, hangplekkers en hopelijk nog ande­ren, is het inwoner­tal met 20 geste­gen: we tellen nu 19.467 Horste­naren.

Dank

Wanneer wij terugkijken blijft aan velen dank verschuldigd. Aan de eigen medewerkers van het gemeentebestuur en aan de gemeenteraadsleden. Dank ook aan de hulpverleners: aan poli­tie, brandweer, ambulancedienst en Rode Kruis. Aan de vrijwil­ligers in zorginstellingen en verenigingen. In de politieke achter­bannen en de dorps- en wijkraden. Bij Horst Promotie, de Oudheidkamer en hier in ’t Gasthoes. Mensen ook die in onder­nemingen werken. Ik noem ze degenen die het vliegwiel van onze plaatselijke economie gaande houden. Horst is voor hen allen een bron van trots. En dat is wederkerig.

Zalig Nieuwjaar

En zo kom ik tot mijn nieuwjaarswens. Ik wens u allen een gelukkig en liefdevol nieuwjaar. U hier, maar ook de mensen thuis. Aan de 4000 kinderen en jongelui, die zorgen voor vitaliteit in onze samenleving. Aan de 2000 ouderen die nog enthousiast opkomen voor een gelukkige samenleving. Speci­aal denk ik aan de mensen die in verdriet of in vertrou­wen kampen met een falende gezondheid. Ik wens u allen een zalig nieuw­jaar, waar u ook woont. Ik toast gewoontegetrouw op u in het goede Horst, in Griendtsveen en America. In de Mel­der­se, an de Meterik of op den Hegelsom. Denk erom mensen: Horst is prima. Dat houden we zo. Daar breng ik een toast op uit met u allen. En roep u nog eens toe: een Zalig en Gelukkig Nieuw­jaar!

 

Herinneringen: (zie ook cursief onder ïnwonertal)

  • Door samenspraak met deze jongelui o.a. in de kantine van het gemeentehuis, werd een JOP gerealiseerd in het oksel van de Groenewoudstraat Jacob Merlostraat. Jeugdzorgpolitieman Piet Wijnen en de burgemeester, bleven er welkom.
  • Mijn publiekelijk geuite ergernis over de vervuiling van het strand in de Kasteelse Bossen, werd spontaan door het meisje Doornenbal uit de Blauververstraat met haar vrienden en vriendinnen ter harte genomen. Zes volle vuilniszakken werden bij het gemeentehuis afgeleverd.
  • Soms ook lastigere problemen. Al bij de installatie als burgemeester waren ze present: de leden van motorclub The Circle of Friends. Ook met hen in de kantine lijnen uitgezet. Een voorlopig onderkomen werd aangewezen. Door externe redenen ontbond zich de club. Een vriendelijk gezicht bleef actief voor de Horster jeugd. In OJC Niks!

 

Dit artikel is onderdeel van de in 2007 gepubliceerde bundel Late Haver.

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.