Opening van de nieuwbouw van het Den­dron College op 17 oktober 1996.

 

We vieren een heuglijke dag! Na wat men in deze contreien noemt “veel geplaar”, wordt de ambulante periode van het Dendron College afgesloten. Velen, die door samenwerking en vertrou­wen dit product afleverden, past grote dank. De ge­meente werd bij de opstart betrokken. De voorzitter en direc­teur van het MOL en de voorzitter van het regiobestuur hebben op passende wijze een voor hen lucratief peetvaderschap aan de gemeente aange­boden. En zoals dat gewoonlijk gaat met peetva­ders, zijn die door­gaans nog trotser op het kind dan de na­tuurlijke ouders.

Genade van bijstandIn voorbije decennia is menigmaal gepoogd het onderwijs in onze gemeente te verrijken met een HAVO-top. Meer dan eens werd gedroomd van één schoolorganisatie voor alle hier aanwe­zige vormen van voortge­zet onderwijs. Die gedachten waren goed en de onder­zoe­kers waren intelli­gent genoeg. Wat ons echter ontbrak was genade van bijstand. Een voorspoedig beleid van achtereenvolgens besturenfusie, scholenfusie en unie-lokatie heeft de energie ontwikkeld om -ongetwijfeld met grote inspan­ning en geestdrift van velen- in een tijdsbe­stek van een jaar na de scholenfusie dit prach­tige resul­taat af te ronden.

Non scholae

En wie dit fraaie bouwwerk aanschouwt, komt onder de in­druk. De vele bezoekers, die onlangs werden ontvangen bij de opening van het instituut aan de over­kant van de weg, hebben het me onophoudelijk ge­zegd. Of ze nu van Maas­tricht kwamen of uit Den Haag, van gouvernement of depar­te­ment, het lag op ieders lip: wat is dit fraai! Gebouw en­ scho­ol, uiter­lijk en inhoud, zij vormen een rijkdom voor gemeente en regio. De schoolgemeenschap, het bestuur, de rector, zijn medewer­kers en de jonge studenten, zullen allen gelukkig en content zijn met hun Dendron College. En zij niet alleen. Ouders van leer­lingen, de inwoners van Horst en omliggende gemeenten zullen met trots de school bezien. Maar ook hier geldt het aloude adagium dat van generatie op generatie wordt doorver­teld: “Non scholae, sed vitae!”

Niet de vracht van de schooljaren, maar de gezonde geest, de leve­nslust, de vitaliteit en levenswijsheid vormen de inspire­ren­de bagage van hen die de school straks verlaten. Dit huis zal naast de geborgen­heid die het geeft, ook moeten uitdagen. Uitdagen naar taken en verantwoorde­lijkheden in een wereld die veran­dert. Die lijkt te draaien op massa­ge­drag, banen­handel en geld, in plaats van op de uitda­ging verant­woorde­lijk te willen zijn voor de toekomst van medemen­sen.

“Niet voor de school, maar voor het leven zelf”, luidde het adagium. Het mag ook de basisgedachte zijn voor bestuur en oudervereniging. Als part­ners van schoolleiding en onderwijs­gevenden vormen zij de van­zelfsprekende bakens van de buiten­wacht hier in De Peel en het Maasland, waar de wereld even­zeer veran­dert als elders.

Recente veranderingen

Ik noem u veranderingen zoals de gemeentelijke herindeling (even­eens een verschijnsel waar enige genade van bijstand zeker gewenst is), het ontstaan van die nieuwe thema­gemeente “Horst aan de Maas” met haar Agrarisch Kennis Centrum, de komst van zorg­insti­tuut De Wendel (die in Horst de opbouw afrondt van vele zorg­plaat­sen waarmee even zovele arbeids­plaatsen gemoeid zijn en de inzet van tal van vrij­willigers) en ten­slotte de opening van de A73 (waarvan de twee op- en afrit­ten opste­kers zijn voor onze plaatselijke en bovenplaat­selijke econo­mie). Ik noem u slechts een paar recen­te verande­ringen. Ze tonen dat er optimisme mag zijn en ­kansen voor velen.

De afronding van de nieuwbouw van het Dendron College geeft allure aan zo’n veranderingsproces in het landelijk gebied van Noord-Limburg. In een gebied waar allerwegen gevraagd wordt te werken aan ver­nieu­wings­impul­sen, aan kwali­teitsbesef en aan vraagsturing van hande­len. Daar zullen kennisin­fra­struc­turen een conditio sine qua non vormen.

Herordening agro-onderwijs

We mogen ons realiseren dat deze ge­dachten thans in brede kring besproken en gewogen worden. Ook in onze regio. Het doet daarom goed te ervaren dat het nieuwe Dendron College stevig in het hier en nu staat. Dat het agro-beroeps­onderwijs zich voor een toekom­stige generatie heror­dent en de economie hier kansen krijgt. En dat wij aldus -ondanks de onze­kerhe­den van elke dag- ver­trou­wen mogen hebben in de toe­komst. Zowel de school als het leven zullen daar wel bij varen.

Zevenheuvelenweg

Het gemeentebestuur koestert het peetvaderschap, dat werd geboren in een eenvoudige vergaderkelder van ons gemeen­tehuis. On­danks het hoog prozaïsch gehalte van die plaats, werd en­thou­si­ast en bevlogen gepraat en vooral werd er door onze bezoekers crea­tief gere­kend. Het bracht een goed resultaat. Ook de inzet om te komen tot een fraaie en veilige weg naar de school (de wandel­drie­daagse in Horst heeft nu haar eigen zeven­heuve­len­weg), de goede verkeersafwik­kelin­gen el­ders en een veelbelo­vend project voor veilig verkeer, dat alles is door school en gemeente met grote inzet tot stand gekomen. Wij zijn daar zeer blij mee.

Een gelukwens wordt derhalve met grote vreugde uitgesproken. Ik wens de rector en zijn gehele schoolgemeenschap veel succes en een goede toekomst! Zoals u inmid­dels weet zal de openings­handeling worden ver­richt tesamen met de voorzitter van uw regiobestuur. Een co-productie derhalve van Fasol met de door mij zeer gewaar­deerde Oolthuis. Op een dergelijke samenwerking moet zegen rusten!

Dit artikel is onderdeel van de in 2007 gepubliceerde bundel Late Haver.

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.