Op 25 september 1980 nam loco-burgemeester Fasol afscheid van de Gemeenteraad van Valkenswaard.

 

De faam die Valkenswaard door het optreden van valkeniers genoot,

zal na de Franse Revolutie door de beoefenarenvan het vluchtbedrijf vooral nog in Engeland zijn versterkt.

De invloed van de valkeniers op de plaatselijke samenleving

wordt treffend geïllustreerd door de uitdrukking

“in Valkenswaard komt een juffrouw zelfs uit de koestal”.

Het betekent dat onder invloed van de staatsie

welke de valkeniers ten toon spreiden,

ook de boeren er modern gekleed gaan.

 

Zie JPM van Oorschot 1974 pag.195

 

Mijnheer de voorzitter,

Dames en heren van de gemeenteraad.

In deze bewogen dagen rond mijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Nistelrode ontmoeten mijn vrouw en ik zoveel hartelijkheid, dat wij ons afvragen waarom ik vroeg in het voorjaar die sollicitatiebrief heb gezonden aan H.M. de Koningin. Wij realiseren ons nu, hoe moeilijk het is om afscheid te nemen. Zeker voor mij, een geboren en getogen Valkenswaardenaar. Toch lijkt het, of het zo heeft moeten zijn. Immers, datzelfde Valkenswaard dat me dezer dagen verwent met onbegrijpelijk veel goede wensen, heeft mij de uitdaging gegeven mijn toekomst te zoeken en mijn krachten te wijden aan het bestuurlijk handwerk. Ik waardeer het daarom ten zeerste, mijnheer de voorzitter, dat mij de gelegenheid wordt geboden afscheid te nemen van Raad en college in deze stads-vergaderzaal. De plaats waar ik dat handwerk heb mogen leren en waar het werd gewogen en getoetst.

Bijzonder halfjaar

Het is dezer dagen vaker gememoreerd. Mijn intrede in uw Raad was onverwacht, mijn weggaan niet minder. De bijna vier jaren welke zijn verlopen sedert die algemene beschouwingen van december 1976 zijn voor mij erg gelukkige jaren geweest. Een tijd van intensief werken met raadsleden, ambtenaren en vele andere mensen uit het goede Valkenswaard. En u zult het mij willen vergeven, mijnheer de voorzitter, dat ik de periode van waarneming van het burgemeesterschap, na het vertrek van de heer Van Zwieten naar ’s-Hertogenbosch, als een zeer bijzonder half jaar heb beleefd. De in dienstjaren jongste wethouder kreeg, na het gesprek met Commissaris der Koningin Van der Harten, de ruimte het vertrouwen van de Raad te aanvaarden. Bij uw installatie heb ik gesproken van een “flirt met een schone bruid”. Ik heb haar, overigens graag, aan u moeten laten. Maar u zult begrijpen dat ik niet bij de pakken ben gaan neerzitten. En in Nistelrode heb ik een fraaie en vriendelijke gemeente gevonden, waar ik in de namiddag van 10 oktober in mijn ambt zal worden geïnstalleerd. Dan, na enige tijd zullen we ook wegtrekken uit Valkenswaard. De gemeente waar de Fasollen vijf generaties wonen en waar ook mijn kinderen nu zorgeloos opgroeien. Een gemeente waar het naast heerlijk werken ook hard werken was. Valkenswaards Weekblad 11.04.1979 Bartels over Van Zwieten en Fasol

Kaalslag op creativiteit

Dat deze beide adjectieven hier samengaan is een goede zaak. Hoewel, bij een gemeentegrootte als die van Valkenswaard, het opgedragen takenpakket voor een parttime wethouder ookambt zal wor wel eens te omvangrijk kan zijn. Naast de twintig uren per week, waarin ik mijn bijdrage leverde aan de hoofdindustriegroep Video van de NV Philips, eisten de portefeuilles voor Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Grondzaken, Ekonomische Aangelegenheden en de vervanginging van de burgemeester al mijn aandacht. Tot ’s avonds laat. Daarnaast sta je als wethouder in de gemeenschap. Er wordt vaak een beroep op je gedaan. Een punt van zorg werd ook het goede overleg met de ambtelijke staf. Ook voor hen is de parttime bestuurder zeer belastend. Oud-wethouder Sinnige uit Amsterdam, die overigens wel andersoortige problemen aan zijn hoofd heeft gehad dan ik, sprak bij zijn vertrek uit de funktie in juni 1980, over zijn wethouderschap in termen van “kaalslag op de creativiteit”. Zo ver is het hier niet gekomen. Toch lijkt het verstandig, denkt u alleen al eens aan de zorg die de volkshuisvesting vergt, hier een waarschuwend geluid te laten horen. Echter de steun uit college en raad, de hartelijke samenwerking met de ambtelijke staf en het goede onthaal bij de Valkenswaardse bevolking, brachten mij tot waar ik nu ben. En dat is een reden tot grote dankbaarheid.

Dank aan NV Philips

Dank aan burgemeester Van Zwieten op wiens hartelijkheid en steun ik de eerste jaren steeds kon rekenen. Dank aan u burgemeester, gemeentesecretaris en collegae: het team waarin ik op collegiale wijze heb kunnen samenwerken. Dank aan de raadsleden, waarvan ik velen al zovele jaren goed ken dat ik van vriendschappen mag spreken. Speciale dank uiteraard aan de leden van mijn fractie. Dank aan de ambtenaren die mijn vaak onstuimige bestuurswijze op bijzonder toegewijde wijze hebben weten te stroomlijnen tot procedureel aanvaardbare proporties. Dank ook aan de pers die met name voor het ruimtelijke ordeningsbeleid een waardevolle intermediaire rol vervult met de bevolking. Dank aan de gemeenschap van Valkenswaard die mij altijd heeft beziggehouden en waar het steeds om begonnen was. Waarvoor mijn vrouw en ik, of het nu het curatorium van het Hertog Jan-College was, de zangvereniging De Volharding, carnavalvierend Striepersgat of wat dan ook, ons naar best vermogen hebben ingezet. Dank ook aan de NV Philips, waar het mogelijk was steeds nieuwe en interessante uitdagingen te vinden en waar plotseling, op zeer hoog niveau, de ruimte geboden werd voor het wethouderschap in Valkenswaard. Voorpagina Philips Koerier

Ene gewone Valkeswirdse jongen

Een bijzonder dankwoord aan mijn vrouw. Onbegrijpelijk dat er plots iemand in je leven komt die met diezelfde gemeenschap wil bezig zijn. Die als je ’s avonds laat thuis komt, nog wakker is, vol interesse en hartelijkheid. Een goede coach ook voor Peter en Carola. Bedankt daarvoor Tilly, ik durf met jou zonder bedenkingen de nieuwe uitdaging in Nistelrode aan. Beste burgemeester. Beste Ad en Jan. Dank voor de hartelijke en dichterlijke woorden die ten afscheid zijn gesproken en voor de blijvende blijken van onze verbondenheid welke mij zijn overhandigd. Laten we afspreken dat we vaak wat van elkaar laten horen. Ik zeg, evenals de heer Van Zwieten: ik ben met een natte vinger te lijmen. En hoewel ik zal trachten een echte Nistelrodenaar te worden, zal ik het eeuwigdurend merkteken van “ene gewone Valkeswirdse jongen” overal met trots met mij meedragen. Waarnemend burgemeester Valkenswaard

Overige Herinneringen aan Valkenswaard:

 • Gymnasium Augustinianum Eindhoven (3 jaar); diploma HBS-B Hertog Jan-College Valkenswaard (1958). Militaire dienstplicht reg.nr 37 09 20 108. Compagniesadministrateur. Middelburg, La Courtine en Grave (1958-1960).
 • Indiensttreding Philips. Elcoma Divisie (1963). Handelscorrespondenties (1964). Drie maanden stage Mullard London en twee weken bij Philips Milaan (1965). Bedrijfskundige opleidingen: Plafuco (1968) en ISW Marketing (1969). Internationale planning. Directiesecretaris (1972). Hoofd Personeelszaken DCE Veldhoven (1974).
 • Voorzitter KVP-afdeling Valkenswaard (1965-1970).
 • Huwelijk met Tilly (1967). Huwelijksreis naar Londen en Stratford-upon-Avon.
 • Voorzitter Centrum voor Maatschappelijk Werk Valkenswaard, op weg naar een federatie (1968-1969).
 • Doctoraal examen Sociologie van Staat- en Openbaar Bestuur. Staats- en Bestuursrecht (prof. F. van der Burg), Economie (prof. A. Smulders) en Politieke Wetenschappen (dr. J. Stassen). Katholieke Hogeschool Tilburg (KUB). Predicaat “met genoegen”. Doctoraalscripties: zie Index Bronnen en Naamsvermeldingen (1969-1977).
 • Kerkmeester Parochie Sint Jan (1976-1981).
 • Jarenlang lidmaatschap Broedermeester van de Broederschap van de Handelse Processie. Vormgeving statuten. Voordracht Orde van Sint Sylvester voor

broederschapspresident Serafinus Hoevenaars (1973-1980).

 • Lid en voorzitter (1979) van het curatorium Hertog Jan College 1976-1981). Bijzonder aspect: als oud-leerling van het Hertog Jan. Voorzitter tevens van de Verrepaeusstichting ten beheer van belangen van het Hertog Jan College. Als jongen al bewonderend kijken naar autoriteiten Jan de Quay, mgr. Mutsaerts en deken Manders
 • Lid werkgroep Gemeenschapscentrum Carolus. Heropening door mij, als waarnemend burgemeester (20 januari 1979). Bijzonder aspect: mijn geboorte in het toenmalige Carolusziekenhuis, vandaar ook mijn patroonheilige (1937). In 2006 bezoeken Tilly en ik Bologna. In de Via dell’Archiginnasio ligt de oude universiteit. Al van voor de jaren van Carolus Borromeus. Hij was daar als bisschoppelijk legaat een actief promotor van de universiteit en stichter van de Sala dello Stabat Mater. Een wonderlijk mooie aula, waar men nog steeds terecht trots op is. Aan Carolus worden we een aantal malen herinnerd, door vermelding boven doorgangen van zijn naam: CAROLUS BONRHOMAEUS. Niet slecht! Bonrhomaeus in Bologna
 • Wethouder VROM, EZ en Personeel gemeente Valkenswaard (1976-1980). Juridische strijd rond de rehabilitatie natuurgebied De Plateaux (1978-1980).
 • Afscheid met Erepenning voor burgemeester mr. B.L.A. van Zwieten (1978). CDA-lijsttrekker, na de collegeformatie loco-burgemeester, zes maanden beslast met de waarneming van het ambt van burgemeester in de gemeente Valkenswaard, 28.000 inwoners (1978-1979). Accordering collegeprogramma 1980-1984. Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Huwelijk Hennie en Corien.
 • Verbouw woning Minister Albersestraat Valkenswaard (1978). De Aalbersestraat
 • Adres op 26 december van een der Raadsfracties aan minister Wiegel houdende een voordracht voor het burgemeesterschap in Valkenswaard. Kopie in archief (1978).
 • Instelling van de (nog steeds actuele) gemeentelijke carnavalsonderscheiding “Baron van Ginneve tot Zilberreg”. BenW 24 februari 1979.
 • Officier in de Orde van Striepersgat; ereschild van CV De Gele Rijders; carnavalsconfetti: Veni, vidi, bletti? (1979)
 • Lid Broederschap van voormalige leden van het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Valkenswaard, het zogenaamde Kernkabinet Van Zwieten (1979-heden). Installatie van burgemeester mr. Jaap Bartels (07.04.1979).
 • Lid van de Orde van de Prince Eindhoven (1979-1981).
 • Realisaties: BP Buitengebied, cultureel centrum Carolus, voorbereiding wijkcentrum de Belleman in Dommelen, Corridor Oost, C&A, Schaapsloop-2 en Brouwershof. Fondswerving (door inzet van 100 bronzen replica’s) en realisatie (i.o.m. Willy van der Putt uit Weebosch) voor standbeeld van De Valkenier. Onthuld door de nieuwe burgemeester Bartels (06.10.1979).
 • Ten afscheid: o.a. een ingewassen pentekening van gemeenteheilige Sint Nicolaas. Rijnlands, gesigneerd. 1785.
 • En een serenade van Harmonie “Uitspanning Na Arbeid”!

Dit artikel is onderdeel van de in 2007 gepubliceerde bundel Late Haver.

Ga naar: Herinneringen aan de Sint Jan school

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.